bild

OFFENTLIGA BESTÄMMELSER

INGEN KÖP NÖDVÄNDIG FÖR ATT ANVÄNDA ELLER VIN. En inköp eller betalning av något slag kommer inte att öka dina chanser att vinna

1. Hur man skriver in: Kvinnodagen Oktober 2017 Ayesha Curry Home Collection Sweepstakes (“Sweepstakes”): Ange den 19 september 2017 kl 12:01 (ET) till och med 19 november 2017 kl 23:59 (ET) (“Inträdesperiod”) , och gå till womansday.com/giveaways på en dator eller trådlös enhet och fyll i och skicka in formuläret enligt anvisningarna på skärmen. Observera att din anmälan inte kommer att slutföras tills du har fyllt i det officiella formuläret och skrivit in din kontaktinformation. Viktigt meddelande: Du kan bli debiterad för att besöka den mobila webbplatsen i enlighet med villkoren i ditt serviceavtal med din operatör. Kontakta din trådlösa tjänsteleverantör angående din prissättning. Du måste använda en Smartphone-enhet för att delta via din mobiltelefon. Inte alla mobiloperatörer har den nödvändiga tjänsten att delta. Kontrollera telefonens funktioner för specifika Internetinstruktioner. Om din dataförbrukning överstiger vad som tilldelas av din dataplan, kan du bli föremål för extra avgifter från din operatör. Kontakta din mobilleverantör med några frågor angående din faktura. Vinnare Urval: Vinnare [s] (individuellt och kollektivt, “Vinnare”) kommer att väljas på eller omkring 11/31/17 i en slumpmässig ritning bland alla bidragsberättigade mottagna inkomster. Om sponsorn inte tar emot några bidragsberättigande poster har sponsorn rätt att avbryta tävlingarna. Ritning kommer att genomföras av Kvinnans dag, vars beslut är slutgiltiga. Odds för att vinna kommer att bero på det totala antalet bidragsberättigade inkomster som mottas. Om kanadensare är berättigade att skriva in enligt vad som anges i berättigande stycket nedan, och om det finns en kanadensisk vinnare, kommer vinnaren att behöva svara korrekt på en matematisk färdighetsprovningsfråga som ett villkor för att ta emot priset. Priser och ungefärligt försäljningsvärde: Fem (5) Vinnarna kommer att få en uppsättning Ayesha Curry Home Collection Porslin Emalj 12 Piece Köksartiklar Set i Sienna Red (ARV: $ 140.00). Totalt ARV av alla utmärkta priser: $ 700.00. Eventuell skillnad mellan det angivna ARV och det faktiska värdet av priset kommer inte att tilldelas i någon form.

2. Vinnare Meddelande: Vinnaren kommer att bli underrättad inom en (1) månad från Sweepstakes sista dag, via e-post och / eller enligt sponsors eget gottfinnande, via telefon eller post. Om vinnaren inte svarar på sponsors anmälan eller inte accepterar priset inom fem (5) arbetsdagar efter anmälan, anses priset förverkade och en alternativ vinnare kommer att väljas. Om en eller flera potentiella vinnare inte svarar enligt ovan, avböjer priset eller underlåter att lämna undertecknade avtalsförklaringar eller utgåvor, kommer en sådan Vinnare (s) att förlora priset och sponsorn väljer ett alternativt Vinnare (er) från övriga bidragsberättigade deltagare. Om någon alternativ inte svarar eller avvisar priset, kommer sponsorn att använda ett rimligt antal försök, efter eget gottfinnande, att tilldela priset till en annan suppleant (er), men om det inte går att göra det, Priset (er) kommer slutligen att förverkas och sponsorn har inget ytterligare ansvar i samband med dessa tävlingar. Förteckning över vinnare (er): För namn (er) till Vinnaren (s), skicka ett separat självadresserat, stämplat kuvert till Kvinnodagen Oktober 2017 Ayesha Curry Home Collection Sweepstakes Vinnarlista, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 inom två (2) månader från vinnare anmälningsdatum som anges ovan.

3. INTRÄDEN: Begränsa en (1) inträde per person per dag för Sweepstakes. Flera poster från samma person per dag diskvalificeras. Inlägg blir sponsorens egendom och kommer inte att returneras. Bevis för inlämning utgör inte bevis på mottagande. Om det är tillämpligt, diskvalificeras felaktiga, förlorade, sena, felaktiga eller ofullständiga eller inskrivningsformulär som har manipulerats. Online-deltagare måste ha en giltig e-postadress och det är deltagarens ansvar att uppdatera Sponsor för eventuella ändringar i e-postadress. Om det råder en tvist om en online-deltagares identitet kommer priset att tilldelas den behöriga kontoinnehavaren av e-postadressen. Den “auktoriserade kontoinnehavaren” definieras som den fysiska person till vilken e-postadressen tilldelas av en internetleverantör, leverantör av nätoperatörer, operatör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitut etc.) som ansvarar för att tilldela e-postadresserna för domänen som är associerad med den inlämnade e-postadressen.

4. TILLGÄNGLIGHET: Öppet för juridiska personer i de 50 USA och District of Columbia, som är 18 år eller äldre. Ogiltigförklaras i Puerto Rico och där förbjudet enligt lag. Medarbetare av sponsor, föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer, oberoende domareorganisationer och prisleverantörer (och deras närmaste familj och / eller dem som bor i samma hushåll till varje sådan anställd) är inte berättigade.

5. DELTAGANDE VILLKOR: Utgifter som inte ingår specifikt i prisbeskrivningen och alla skatter är ensam ansvariga för vinnaren. Varje pris tilldelas “som det är” utan garanti eller garanti, varken uttrycklig eller underförstådd utanför tillverkarens begränsade garanti. Ingen överföring, tilldelning eller substitution av ett pris tillåtet, förutom att sponsor förbehåller sig rätten att ersätta priset för en vara av lika eller större värde om ett annonserat pris inte är tillgängligt. Vinnaren är skyldig att följa alla tillämpliga federala, statliga, provinsiella, om kanadensare är behöriga att komma in, och lokala lagar, regler och föreskrifter. Alla federala, statliga och lokala skatter och eventuella andra kostnader som inte specifikt föreskrivs i dessa officiella regler är enbart Winnerans ansvar. Om det faktiska detaljhandelsvärdet för varje vinnarens pris är $ 600 eller mer måste vinnaren fylla i en W9-blankett och tillhandahålla sponsor med sitt personnummer för skattemässiga ändamål. En IRS-blankett 1099 kommer att utfärdas i vinnarens namn (eller, om en minderårig, i mindreåriges namn) för det faktiska värdet av de mottagna priserna. Sponsorn har inget ansvar eller skyldighet för vinnaren eller den potentiella vinnaren som inte kan eller inte kan acceptera eller utnyttja priser som beskrivs här. Deltagarna är överens om att vara bundna av villkoren i dessa officiella regler och av sponsors beslut, vilka är slutgiltiga och bindande för alla frågor som gäller dessa tävlingar. Vinnaren (och förälder eller vårdnadshavare om vinnaren är mindreårig) kan vara skyldig att underteckna och returnera en ansvarsbekräftelse, en ansvarsfrihet och där lagligt tillåtet en publicitetslansering inom sju (7) dagar efter det att den första försöket anmälts. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist kan resultera i förverkande av priset och valet av en alternativ vinnare. Retur av eventuell pris- / prisnotifikation som oleverbar kan resultera i diskvalificering och val av en alternativ vinnare. Vinnare godkänner härmed vidare att det kommer att underteckna eventuella handlingar som krävs för att överföra upphovsrätten till den inlämnade posten, om tillämpligt, till sponsorn inom sju (7) dagar efter det att den första försöket anmälts. Genom att ange, ger deltagare tillstånd för sponsor, samt någon av dess dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer och prisleverantörer att använda deltagarens inlämning (inklusive en ändrad form av posten), om någon, för redaktionell, reklam och marknadsföring ändamål utan ytterligare kompensation, såvida inte lagen är förbjudet. Om bilder skickas till sponsor som ett krav på inresa, är deltagare överens om att de har alla rättigheter att använda de inlämnade bilderna och att tillåta sponsor, någon av dess dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer och prisleverantörer att återanvända något av Bilderna, utan ansvar, för redaktionella, reklam- och reklamändamål. Vidare utgör acceptans av priset av Winner tillstånd för sponsor och alla dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer och prisleverantörer att använda vinnarens namn och / eller likhet och biografiskt material för redaktionella, reklam- och reklamändamål utan ytterligare ersättning, såvida inte förbjuden enligt lag. Genom att acceptera pris accepterar Winner att hålla Sponsor, dess reklam- och marknadsföringsbyråer och deras respektive moderbolag, dotterbolag, affiliates, partners, representanter, efterträdare, tilldelningar, tjänstemän, direktörer och anställda oskadliga för skada eller skador som orsakats eller hävdades orsakas av deltagande i Sweepstakes eller acceptans eller användning av priset. Sponsorn ansvarar inte för tryck, typografisk, mekanisk eller annan felaktighet vid utskrift av erbjudandet, administration av Sweepstakes eller i tillkännagivandet av priset.

6. REPRESENTATIONER OCH GARANTIER / SKADELSE: Genom att delta i Sweepstakes, intygar aktören och representerar att hans eller hennes inmatning är original för deltagaren, inte tidigare publicerats eller vunnit någon utmärkelse och innehåller inte något material som skulle bryta mot eller kränka tredje mans rättigheter, inklusive upphovsrätt (inklusive, utan begränsning, upphovsrättsskyddat bilder eller bilder), varumärken eller rättigheter för integritet eller publicitet. Ändring av en befintlig bild räknas inte som original för denna Sweepstakes. Innehavaren garanterar vidare och representerar att deltagaren har alla lämpliga clearingar, tillstånd och utgåvor för inmatningen, inklusive utgåvor från alla personer som visas på fotografiet, platsutgåvor för alla identifierbara platser och utgåvor från någon som hjälpte till att skapa fotografiet. Antagaren måste kunna tillhandahålla alla lämpliga clearingar, tillstånd och utgåvor för inlämningen, inklusive utgåvor från alla personer som visas på fotografiet, platsutgåvor för alla identifierbara platser och utgåvor från någon som hjälpte till att skapa fotografiet. Bilden får inte innehålla någon personligt identifierbar information för någon person. Bortsett från sponsorens innehåll får bilden inte innehålla eller hänvisa till några namn, produkter eller tjänster av något företag eller en enhet eller någon tredje parts varumärken, logotyper, klädsel eller marknadsföring av något varumärke, produkt eller tjänst. Om någon som uppträder i bilden är under en majoritetsalder i sin hemvist, krävs en förälder eller vårdnadshavares skriftliga medgivande och underskrift. På sponsors begäran och efter eget gottfinnande kan deltagare vara skyldiga att genomföra en uppgift och släppa över att överföra alla rättigheter och äganderätt till deras bild till Sponsor, form av sådant uppdrag som bestäms av Sponsor. Om en aktör inte kan lämna alla nödvändiga utgåvor förbehåller sig Sponsor rätten att, enligt sponsorns eget gottfinnande, diskvalificera den aktuella posten eller försöka säkerställa utgåvor och clearingar för Sponsors nytta. Fotografiet får inte innehålla nakenhet eller obscent språk eller material som är nedbrytande eller förolämpande. Varje deltagare är härmed överens om att hålla enheterna i Sweepstakes skadelösa från och mot alla tredje parts fordringar, handlingar eller förfaranden av något slag och från alla skador, skulder, kostnader och kostnader som är förknippade med eller som uppstår på grund av överträdelser eller påstådda brott mot någon av garantierna, representationerna eller avtalen om deltagaren nedan. Sponsor förbehåller sig rätten i sitt enda och obefintliga utrymme att diskvalificera alla uppgifter som det anser innehålla oanständigt, stötande eller olämpligt innehåll, som inte överensstämmer med dessa officiella regler eller som inte överensstämmer med tävlingens anda eller tema. Inlägg som inte överensstämmer med ovanstående krav är kanske inte berättigade och kan, om de lämnas in, avlägsnas när som helst enligt sponsorns eget gottfinnande. Genom att delta i Sweepstakes accepterar varje deltagare villkorligt och accepterar att följa och följa dessa officiella regler och sponsors beslut, som ska vara slutgiltiga och bindande i alla avseenden.

7. INTERNET / MOBIL: Sponsorn är inte ansvarig för elektroniska överföringsfel, vilket resulterar i utelämnande, avbrott, radering, fel, fördröjning av drift eller överföring, stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till eller ändringar av inmatningsmaterial, eller för teknisk, nät, telefonutrustning, elektronisk, dator, hårdvaru- eller mjukvaruproblem eller begränsningar av något slag eller felaktiga överföringar av eller misslyckande med inlämningsinformation av sponsor eller presentatör på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet, på någon webbplats eller via mobiltelefonen eller någon kombination av dessa . Om programmets Internet- eller mobiltelefondel av någon anledning inte kan köras som planerat, inklusive infektion med datavirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägerier, tekniska fel eller andra orsaker som skadar administrationen, säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt beteende av dessa tävlingar, förbehåller Sponsor rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, ändra eller avbryta tävlingarna. Sponsor förbehåller sig rätten att välja vinnare från bidragsberättigade inkomster mottagna från uppsägningsdatumet. Sponsor förbehåller sig vidare rätten att diskvalificera en person som tömmer in med inlösenprocessen. Sponsorn kan förbjuda en deltagare från att delta i Sweepstakesna om den bestämmer att den deltagande försöker undergräva Sweepstakes legitima verksamhet genom att fuska, hacka, bedrägliga eller andra orättvisa lektionsmetoder eller har för avsikt att missbruka, hota eller trakassera andra aktörer. Varning: Varje deltagares försök att avsiktligt skada någon webbplats eller undergräva Sweepstakes legitima verksamhet är ett brott mot brott och civilrättsliga lagar och om ett sådant försök ska göras, förbehåller Sponsor sig rätten att söka skada från någon sådan deltagare till fulla omfattningen av lagen.

8. DISPUTER / VAL AV LAGER: Utöver vad som är förbjudet, godkänner varje deltagare att: (1) alla tvister, påståenden och orsaker till handling som uppstår på grund av eller i samband med detta eller eventuellt tilldelat pris ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av klasshandling och uteslutande av statliga eller federala domstolar som är belägna i New York, NY, (2) Alla påståenden, domar och utmärkelser ska begränsas till faktiska kostnader utan kostnad, men inte advokatavgifter. och (3) inga straffavgifter, tillfälliga, särskilda, följdskador eller andra skador, inklusive utan förlorning, förlust av vinst kan ges (kollektivt “Special Skador”) och (4) deltagare avstår härmed från alla rättigheter att anspråk på särskilda skador och alla rättigheter har sådana skador multiplicerat eller ökat. New York State Law, utan hänvisning till New Yorks val av lagaregler, reglerar Sweepstakesna och alla aspekter i samband därmed.

9. SPONSOR: Sponsorn för dessa tävlingar är Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.