bild

OFFENTLIGA BESTÄMMELSER

INGEN KÖP NÖDVÄNDIG FÖR ATT ANVÄNDA ELLER VIN. En inköp eller betalning av något slag kommer inte att öka dina chanser att vinna.

1. VINNER VAL: Vinnare (individuellt och kollektivt, “Vinnare”) kommer att väljas på eller omkring 8/31/2017 i en slumpmässig ritning bland alla kvalificerade mottagna inkomster. Varje tävling är en annan ritning som måste anges separat. Alla tävlingar i dessa officiella regler är individuellt och kollektivt “Sweepstakes”. Om sponsorn inte tar emot några bidragsberättigande poster har sponsorn rätt att avbryta tävlingarna. Ritning kommer att genomföras av Kvinnans dag, vars beslut är slutgiltiga. Odds för att vinna kommer att bero på det totala antalet bidragsberättigande inkomster som mottas för varje tävling. Om kanadensare är berättigade att skriva in enligt vad som anges i berättigande stycket nedan, och om det finns en kanadensisk vinnare, kommer vinnaren att behöva svara korrekt på en matematisk färdighetsprovningsfråga som ett villkor för att ta emot priset. Viktigt meddelande: Du kan bli debiterad för att besöka den mobila webbplatsen i enlighet med villkoren i ditt serviceavtal med din operatör. Kontakta din trådlösa tjänsteleverantör angående din prissättning. Du måste använda en Smartphone-enhet för att delta via din mobiltelefon. Inte alla mobiloperatörer har den nödvändiga tjänsten att delta. Kontrollera telefonens funktioner för specifika Internetinstruktioner. Om din dataförbrukning överstiger vad som tilldelas av din dataplan, kan du bli föremål för extra avgifter från din operatör. Kontakta din mobilleverantör med några frågor angående din faktura.

2. VINNER ANMÄRKNING: Vinnaren kommer att bli underrättad inom en (1) månad från Sweepstakes sista dag, via e-post och / eller enligt sponsors eget gottfinnande, via telefon eller post. Om vinnaren inte svarar på sponsors anmälan eller inte accepterar priset inom fem (5) arbetsdagar efter anmälan, anses priset förverkade och en alternativ vinnare kommer att väljas. Om en eller flera potentiella vinnare inte svarar enligt ovan, avböjer priset eller underlåter att lämna undertecknade avtalsförklaringar eller utgåvor, kommer en sådan Vinnare (s) att förlora priset och sponsorn väljer ett alternativt Vinnare (er) från övriga bidragsberättigade deltagare. Om någon alternativ inte svarar eller avvisar priset, kommer sponsorn att använda ett rimligt antal försök, efter eget gottfinnande, att tilldela priset till en annan suppleant (er), men om det inte går att göra det, Priset (er) kommer slutligen att förverkas och sponsorn har inget ytterligare ansvar i samband med tävlingarna. Förteckning över vinnare: För namn på vinnarna, skicka ett separat självadresserat, stämplat kuvert till Kvinnors dag Juni Sweepstakes Vinnare List, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 inom två (2) månader från Vinnerens anmälningsdatum enligt ovan.

AVON Idag, Imorgon, Alltid Absolut Parfum Sweepstakes: Börja 6/12/17 kl 12:01 (ET) till och med 8/12/17 kl. 11:59 (ET) (“Inträdesperiod”), gå till womansday.com/giveaways på en dator eller trådlös enhet och fyll i och skicka in formuläret enligt anvisningarna på skärmen. Priser och ungefärligt näringsvärde: Tjugo (20) vinnare får var och en en (1) flaska Idag, Imorgon, Alltid Absolut Parfum från AVON. Cirka. detaljhandel värde av varje pris: $ 30; totalt ARV av alla priser som tilldelats: $ 600. Eventuell skillnad mellan det angivna ARV och det faktiska värdet av priset kommer inte att tilldelas i någon form.

3. INTRÄDEN: Begränsa en (1) inträde per person per dag för Sweepstakes. Flera poster från samma person per dag diskvalificeras. Inlägg blir sponsorens egendom och kommer inte att returneras. Bevis för inlämning utgör inte bevis på mottagande. Om tillämpligt diskvalificeras olyckliga, felaktiga, förlorade, sena, felaktiga, ofullständiga, mutilerade, porto eller mekaniskt återgivna inlämningsblanketter eller inskrivningsblanketter som har manipulerats. Online-deltagare måste ha en giltig e-postadress och det är deltagarens ansvar att uppdatera Sponsor för eventuella ändringar i e-postadress. Mobilnummeret och den trådlösa tjänsteleverantören / operatören av mobilkommittéerna (om tillämpligt) kommer automatiskt att fångas i Sweepstakes-databasen och all deltagande kommer att begränsas till det telefonnumret om inte deltagaren meddelar sponsor för en ändring. Om det råder en tvist om identiteten hos en online eller mobil deltagare, kommer priset att tilldelas den behöriga kontoinnehavaren av e-postadressen eller mobiltelefonen. Den “auktoriserade kontoinnehavaren” definieras som den fysiska person till vilken e-postadressen eller mobilen tilldelas av en internetleverantör, leverantör av nätoperatörer, operatör, mobilleverantör eller annan organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitut etc. ) som ansvarar för att ange e-postadresserna för domänen som är associerad med den inlämnade e-postadressen eller som ansvarar för att ange mobilnummeret.

4. TILLGÄNGLIGHET: Öppet för legala bosatta i de 50 USA och District of Columbia, som är arton (18) år i sin stat eller sitt territorium vid inresa. Juridiska invånare i Kanada (exklusive Quebec) som har nått ovannämnda ålder i sin bostadsort vid tidpunkten för inresa, är också berättigade att komma in. Ogiltigförklaras i Puerto Rico och där förbjudet enligt lag. Medarbetare av sponsor, föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer, oberoende domareorganisationer och prisleverantörer (och deras närmaste familj och / eller dem som bor i samma hushåll till varje sådan anställd) är inte berättigade.

5. DELTAGANDE VILLKOR: Utgifter som inte ingår specifikt i prisbeskrivningen och alla skatter är ensam ansvariga för vinnaren. Varje pris tilldelas “som det är” utan garanti eller garanti, varken uttrycklig eller underförstådd utanför tillverkarens begränsade garanti. Ingen överföring, tilldelning eller substitution av ett pris tillåtet, förutom att sponsor förbehåller sig rätten att ersätta priset för en vara av lika eller större värde om ett annonserat pris inte är tillgängligt. Vinnaren är skyldig att följa alla tillämpliga federala, statliga, provinsiella, om kanadensare är behöriga att komma in, och lokala lagar, regler och föreskrifter. Alla federala, statliga och lokala skatter och eventuella andra kostnader som inte specifikt föreskrivs i dessa officiella regler är enbart Winnerans ansvar. Om det faktiska detaljhandelsvärdet för varje vinnarens pris är $ 600 eller mer måste vinnaren fylla i en W9-blankett och tillhandahålla sponsor med sitt personnummer för skattemässiga ändamål. En IRS-blankett 1099 kommer att utfärdas i vinnarens namn för det faktiska värdet av de mottagna priserna. Sponsorn har inget ansvar eller skyldighet för vinnaren eller den potentiella vinnaren som inte kan eller inte kan acceptera eller utnyttja priser som beskrivs här. Deltagarna är överens om att vara bundna av villkoren i dessa officiella regler och av sponsors beslut, vilka är slutgiltiga och bindande för alla frågor som gäller dessa tävlingar. Vinnare kan vara skyldig att underteckna och returnera en ansvarsbekräftelse, en ansvarsfrihet och där lagligt tillåtet en publicitetslansering inom sju (7) dagar efter dagen för första försök till anmälan. Underlåtenhet att följa denna tidsfrist kan resultera i förverkande av priset och valet av en alternativ vinnare. Retur av eventuell pris- / prisnotifikation som oleverbar kan resultera i diskvalificering och val av en alternativ vinnare. Vinnare godkänner härmed vidare att det kommer att underteckna eventuella handlingar som krävs för att överföra upphovsrätten till den inlämnade posten, om tillämpligt, till sponsorn inom sju (7) dagar efter det att den första försöket anmälts. Genom att ange, ger deltagare tillstånd för sponsor, samt någon av dess dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer och prisleverantörer att använda deltagarens inlämning (inklusive en ändrad form av posten), om någon, för redaktionell, reklam och marknadsföring ändamål utan ytterligare kompensation, såvida inte lagen är förbjudet. Om bilder skickas till sponsor som ett krav på inresa, är deltagare överens om att de har alla rättigheter att använda de inlämnade bilderna och att tillåta sponsor, någon av dess dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer och prisleverantörer att återanvända något av Bilderna, utan ansvar, för redaktionella, reklam- och reklamändamål. Vidare utgör acceptans av priset av Winner tillstånd för sponsor och alla dotterbolag och dotterbolag, deltagande reklam- och marknadsföringsbyråer och prisleverantörer att använda vinnarens namn och / eller likhet och biografiskt material för redaktionella, reklam- och reklamändamål utan ytterligare ersättning, såvida inte förbjuden enligt lag. Genom att acceptera pris accepterar Winner att hålla Sponsor, dess reklam- och marknadsföringsbyråer och deras respektive moderbolag, dotterbolag, affiliates, partners, representanter, efterträdare, tilldelningar, tjänstemän, direktörer och anställda oskadliga för skada eller skador som orsakats eller hävdades orsakas av deltagande i Sweepstakes eller acceptans eller användning av priset. Sponsorn ansvarar inte för tryck, typografisk, mekanisk eller annan felaktighet vid utskrift av erbjudandet, administration av Sweepstakes eller i tillkännagivandet av priset.

6. INTERNET / MOBIL: Sponsorn är inte ansvarig för elektroniska överföringsfel, vilket resulterar i utelämnande, avbrott, radering, fel, fördröjning av drift eller överföring, stöld eller förstörelse eller obehörig tillgång till eller ändringar av inmatningsmaterial, eller för teknisk, nät, telefonutrustning, elektronisk, dator, hårdvaru- eller mjukvaruproblem eller begränsningar av något slag eller felaktiga överföringar av eller misslyckande med inlämningsinformation av sponsor eller presentatör på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet, på någon webbplats eller via mobiltelefonen eller någon kombination av dessa . Om programmets Internet- eller mobiltelefondel av någon anledning inte kan köras som planerat, inklusive infektion med datavirus, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägerier, tekniska fel eller andra orsaker som skadar administrationen, säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt beteende av dessa tävlingar, förbehåller Sponsor rätten att efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, ändra eller avbryta tävlingarna. Sponsor förbehåller sig rätten att välja vinnare från bidragsberättigade inkomster mottagna från uppsägningsdatumet. Sponsor förbehåller sig vidare rätten att diskvalificera en person som tömmer in med inlösenprocessen. Sponsorn kan förbjuda en deltagare från att delta i Sweepstakesna om den bestämmer att den deltagande försöker undergräva Sweepstakes legitima verksamhet genom att fuska, hacka, bedrägliga eller andra orättvisa lektionsmetoder eller har för avsikt att missbruka, hota eller trakassera andra aktörer. Varning: Varje deltagares försök att avsiktligt skada någon webbplats eller undergräva Sweepstakes legitima verksamhet är ett brott mot brott och civilrättsliga lagar och om ett sådant försök ska göras, förbehåller Sponsor sig rätten att söka skada från någon sådan deltagare till fulla omfattningen av lagen.

7. DISPUTER / VAL AV LAG: Utöver vad som är förbjudet, godkänner varje deltagare att: (1) alla tvister, påståenden och orsaker till handling som uppstår på grund av eller i samband med detta eller eventuellt tilldelat pris ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av klasshandling och uteslutande av statliga eller federala domstolar som är belägna i New York, NY, (2) Alla påståenden, domar och utmärkelser ska begränsas till faktiska kostnader utan kostnad, men inte advokatavgifter. och (3) ingen straff, tillfällig, särskild, följdskada eller annan skada, inklusive utan förbehåll, förlorad vinst kan tilldelas (gemensamt, “Särskilda Skador”) och (4) deltagaren avstår härmed från alla rättigheter att ansöka om särskilda skador och alla rättigheter har sådana skador multiplicerat eller ökat. New York State Law, utan hänvisning till New Yorks val av lagaregler, reglerar Sweepstakesna och alla aspekter i samband därmed.

8. SPONSOR: Sponsorn för dessa tävlingar är Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, New York, NY 10019.